בשפה האנגלית יש שישה עשר זמנים (לעומת שלושה בלבד בעברית), אך חשוב בעיקר להכיר שבעה מהם.
בעוד שבבית הספר ובתיכון לומדים בעיקר לשנן אותם, כדאי להכיר מספר עקרונות שיעזרו לנו לזכור את הזמנים בצורה טובה יותר, הנשענת בעיקר על היגיון ועל הבחנה בנקודות הדמיון והשוני בין הזמנים השונים.
הזמנים שחשוב ביותר להכיר הם:
  • עבר פשוט –Past Simple

  • עבר ממושך –Past Progressive

  • עבר מושלם –Past Prefect

  • הווה פשוט –Present Simple

  • הווה ממושך –Present Progressive

  • הווה מושלם –Present Prefect

  • עתיד פשוט –Future Simple

סטודנט מצביע על הלוח

ברשימה זו ניתן להבחין למעשה בשלושה סוגים של זמנים: פשוטים, ממושכים ומושלמים.

המשותף לזמנים הפשוטים הוא צורתם באנגלית והשימוש בהם, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Simple

הווה פשוט

V1

1. פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי.

2. אמת כללית/עובדה מדעית בהווה.

1. Jane workson her website every day.

2. The Earthrevolvesaround the sun.

always, usually, often, frequently, occasionally, sometimes, seldom, rarely, never, every year, generally
Past Simple

עבר פשוט

V2

1. תיאור פעולה שהתרחשה בנקודה כלשהי בעבר.

2. ציון אמת כללית או עובדה מדעית בעבר.

1. Janeworkedon her website last night.

2. ColumbusdiscoveredAmerica.

last, yesterday, ago, in 1920, in the 16thcentury, the day before yesterday, when, during
Future

Simple

עתיד פשוט

will + V

תיאור פעולות עתידיות.

tomorrow, next week, in 2020, in the future

V1– פועל מוטה להווה. הסיומת שלו היאs – ביחיד.  ברבים הוא נשאר בצורתו המקורית:

kiss הוא פועל רגיל שמקבל – ed

eat הוא פועל חריג, שהופך בעבר ל – ate

הזמנים הממושכים, לעומת זאת, מאופיינים בצורה שונה (שילוב של הטיה של הפועל be ואחריו הפועל בצורת הבסיס שאליו מתווסף (ing.

גם השימושים בזמנים אלה דומים: שניהם מדברים על פעולה בעיצומה, כפי שמראה הטבלה הבאה:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Progressive

הווה ממושך

am

are

(BE)

פעולה הנמצאת בעיצומה בהווה (ברגע זה).

now, right now, this minute, at the moment, at present, today, tonight
Past Progressive

עבר ממושך

was + Ving

were

(BE)

1. פעולה שהייתה בעיצומה בנקודת זמן כלשהי בעבר.

2. פעולה ממושכת שקרתה בעבר בעיצומה של פעולה אחרת, ממושכת או קצרה.

1. Jane was working from 2 to 4 P.M.

2. Jane was working on her website while Bill was watching TV.

3. Jane was working on her website when the phone rang.

while, as
לבסוף, גם לזמנים המושלמים יש הרבה במשותף:
שניהם מאופיינים בהטיות של פועל העזר  have שאחריו מופיע V3:

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

Present Perfect

הווה מושלם

has +V3

have

1. פעולה שקרתה בעבר בזמן לא ידוע/לא רלוונטי.

2. פעולה שהחלה בעבר ונמשכת (או לפחות רלוונטית) להווה.

1. Jane has already finished working on her website.

2. Jane has known Bill for ten years.

for, since, recently, lately, just, already, yet, always, never, ever
Past Perfect

עבר מושלם

“העבר של העבר”

had + V3

1. פעולה שקרתה בעבר, לפני פעולה אחרת, שגם היא קרתה בעבר.

2. פעולה שקרתה לפני נקודת זמן כלשהי בעבר.

1. Jane had worked for Intel before she started her own company.

2. Jane had met her husband before 1996.

Before, after, until, till, by the time, by 1920, before 1990,

before + past simple verb.

They have recently kissedt heir baby.

Jill has recently eaten lunch.

הסבר המודל:

בבסיס המודל ישנו ציר זמנים (חץ דו-כיווני), וכל קשת מייצגת זמן אחר (עבר, הווה ועתיד).

ההווה הפשוט (Present Simple) מתאר פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי, כגוןusually,never,ו-always, או אמת כללית/עובדה מדעית. לכן במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות חצי העיגול המתפרש על גבי כל ההווה.
ההווה ממושך (Present Progressive) מתאר פעולה אשר נמצאת בעיצומה בהווה (now, this minute, at the moment).לכן, במודל הזמנים הוא מומחש ע” הנקודהבמרכזחצי העיגול המתפרש על גבי ההווה.

ההווה המושלם (Present Perfect) מתאר פעולה שקרתה בעבר בזמן לא ידוע או לא מוגדר ואשר רלוונטית להווה, או פעולה שהחלה בעבר ועדיין נמשכת בהווה. לכן, במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות מיקומו בין העבר להווה.

העבר הפשוט (Past Simple) מתאר פעולה שהתרחשה בעבר בנקודת זמן כלשהי (last night, yesterday, two weeks ago in 1940, in the 18thcentury…). בניגוד להווה המושלם, נקודת הזמן בה קרתה הפעולה כן רלוונטית למשפט. לכן, במודל הזמנים זמן זה מומחש באמצעות נקודות זמן שונות בעבר (כאשר השמאלית ביותר יכולה להיות למשל במאה ה-18 והימנית ביותר יכולה להיות אתמול). שימוש נוסף של העבר הפשוט הוא לציון עובדה כללית בעבר, שזמנה אינו נתון במשפט, אך ברור מתוך ההקשר במשפט שמדובר בעבר (למשל, במשפט המתאר פעולה של משה מהתנ”ך, או במשפט המתאר פעולה של דינוזאורים).

העבר הממושך (Past Progressive) מתאר פעולה ממושכת בעבר, פעולה ממושכת שקרתה בעבר במקביל לפעולה ממושכת אחרת, או פעולה שהייתה בעיצומה בנקודת זמן כלשהי בעבר. לכן, במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות: א. החץ השמאלי שמצביע על משך זמן שעבר בין שתי נקודות זמן בעבר. ב. החץ האמצעי שמצביע על נקודה בה קיימת חפיפה בין שני משכי הזמן בהם התרחשו שתי הפעולות. במסגרת משך זמן זה (העבר הממושך) התרחשו שתי פעולות ארוכות (שיתוארו בעבר הממושך).ג. החץ הימני שמצביע על כך שהפעולה הממושכת בעבר הייתה בעיצומה בנקודת זמן ספציפית בעבר או בעת התרחשותה של פעולה קצרה (שתתואר בעבר פשוט).

העבר המושלם (Past Perfect) – “העבר של העבר”- מתאר פעולה שהתרחשה בעבר, לפני פעולה אחרת שגם התרחשה בעבר, או פעולה שקרתה לפני נקודת זמן כלשהי בעבר. לכן במודל הזמנים, זמן זה מומחש באמצעות מיקומו לפני העבר הפשוט.

ניתן לתרגל את הזמנים האלו וזמנים נוספים באנגלית באתרי אינטרנט רבים.

אתרים מומלצים הם:

http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm

http://www.e-grammar.org/

http://www.perfect-english-grammar.com/verb-tenses.html

בהצלחה!